Polityka prywatności

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce".
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI WSO

 
obowiązuje z dniem [25.05.2018]
 
 
Niniejsza polityka prywatności spółki WSO  („Polityka Prywatności”) zawiera informacje na temat sposobu, w jaki ww. spółka korzysta z danych użytkowników witryny interneto-wej http://www.wsostroda.eu/pl i jej poszczególnych stron (łącznie „Witryna”) a także sposobu ochrony prywatności użytkowników.
 
1 Wprowadzenie
1.1 Administratorem danych użytkowników Witryny Internetowej jest jedna z lokal-nych spółek Wagon Service Ostróda („WSO”, „Administrator Danych” lub „Spół-ka”).
1.2 Administrator Danych zobowiązuje się nie naruszać poufnego charakteru danych zebranych w trakcie korzystania z Witryny przez użytkowników. 
1.3 Administrator Danych nie narusza prywatności jego klientów/użytkowników Witry-ny oraz osób odwiedzających Witrynę (wraz ze wszystkimi jej poszczególnymi stronami). 
1.4 Ponieważ WSO przykłada należytą wagę do prywatności użytkowników, niniejszy dokument przybliża użytkownikom praktyki WSO w zakresie gromadzenia i prze-twarzania ich danych, zarówno w trybie online jak i offline, a także kroki podej-mowane przez WSO w celu ochrony ich danych. W niniejszej Polityce Prywatno-ści, termin „Dane Osobowe” oznacza informacje umożliwiające WSO ustalenie tożsamości użytkowników. Ww. informacje mogą zostać użyte do identyfikacji lub lokalizacji użytkownika a także kontaktu z użytkownikiem. Dane Osobowe obej-mują imię i nazwisko użytkownika, jego adres korespondencyjny, numer telefonu, numer komórkowy, adres e-mail oraz inne dane identyfikacyjne i kontaktowe. WSO może również gromadzić inne informacje. W każdym takim przypadku WSO postara się umieścić link do niniejszej Polityki Prywatności, tak aby umożliwić użytkownikowi zapoznani się ze sposobem, w jaki jego dane będą wykorzystane.
1.5 „Dane Inne niż Osobowe” oznacza informacje, które nie mogą zostać użyte do identyfikacji osoby, same lub wraz z innymi informacjami. WSO może gromadzić pewne inne informacje na temat użytkownika, takie jak na przykład jego wiek, płeć a także na temat miejsc Witryny odwiedzonych przez użytkownika. Ww. in-formacje mogą podlegać kompilacji i analizie, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i zbiorowym. Ww. informacje mogą obejmować: tzw. jednolity wskaźnik zasobu czyli URL („URL”) witryny, z której użytkownik wszedł na Witrynę i URL witryny, którą odwiedził w następnej kolejności, rodzaj użytej przeglądarki oraz adres IP użytkownika („IP”). URL to globalny adres stron internetowych i innych zasobów. Adres IP jest identyfikatorem komputera lub urządzenia sieciowego, używającego protokołu kontroli transmisji/protokołu internetowego ("TCP/IP") takiego jak internet. Sieci korzystają z protokołu TCP/IP w celu wysyłania informacji na podstawie docelowego adresu IP. Innymi słowy, adres IP jest numerem automatycznie przydzielonym komputerowi użytkownika podczas gdy użytkownik przegląda strony w sieci internetowej, umożliwiającym serwerom internetowym lokalizację i identyfikację komputera użytkownika. Komputery potrzebują adresu IP, żeby użytkownicy mogli komunikować się w trybie online i przeglądać strony internetowe.
2 Informacje gromadzone przez WSO
2.1 Dane Osobowe 
WSO może pobrać Dane Osobowe, jeżeli użytkownik:
2.1.1 zasięgnie informacji o usługach świadczonych przez WSO;
2.1.2 skontaktuje się z WSO;
2.1.3 poprosi o informacje na temat wagonów WSO, lub
2.1.4 prześle informacje do WSO w inny sposób.
2.2 Dane inne niż osobowe
Witryna internetowa zbiera również pewne dane inne na temat użytkownika niż jego dane osobowe. W procesie tym wykorzystywana jest technologia Clickstream, która może nie być w pełni zrozumiała dla użytkownika. Dane inne niż osobowe nie są łączone z Danymi Osobowymi.
3 Zasady przetwarzania danych
3.1 Dane osobowe użytkowników Witryny Internetowej będą przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
4 Przetwarzanie danych: Cele i czynności
4.1 Kontroler Danych zbiera dane osób logujących się na Witrynę, wypełniających formularz kontaktowy lub zapisujących się na newsletter.
4.2 Dane Osobowe użytkowników Witryny będą przetwarzane w celu administrowa-nia kontem użytkownika na Witrynie, na potrzeby komunikacji z użytkownikami, przesyłania im newsletterów i realizacji działań marketingowych, oraz w innych celach zgodnych z prawem, w zakresie w jakim będzie to wymagane na potrzeby umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie administrowania konta użytkownika, a także w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora Danych, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 pkt (a), (b) i (f) RODO.
4.3 W zależności od formy użycia Witryny, użytkownik może zostać poproszony o podanie większej lub mniejszej ilości informacji, w tym Danych Osobowych, nie-zbędnych do realizacji jego zamówienia lub prośby.
4.4 Dane Osobowe użytkowników Witryny będą przechowywane do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przesyłanie mu newslettera oraz przez okres ko-nieczny do wykonania umowy na świadczenie usług elektronicznych w formie administrowania konta użytkownika, której użytkownik jest stroną, oraz po rozwią-zaniu tej umowy - na okres 3 lat w formie zarchiwizowanej.  Administrator Danych będzie przetwarzać Dane Osobowe przekazane przez użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego przez okres obowiązywania umowy, powiększony o okres dodatkowych 12 miesięcy od chwili jej rozwiązania, chyba że użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych w tym celu.
5 Prawa użytkownika
5.1 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, przekazania podanych danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych w przypadku gdy stwierdzi, że Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z przepisami RODO.
5.2 Podanie Dane Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i wykonanie umów już zawartych z Administratorem Danych, i uniemożliwi Administratorowi Danych wykonywania takich usług jak np. rozsyłanie newsletterów. 
5.3 W zależności od wyboru dokonanego przy wypełnianiu odpowiedniego formularza na Witrynie, podane Dane Osobowe, w szczególności adres e-mail lub numer te-lefonu komórkowego, mogą być używane przez Administratora Danych do wysy-łania informacji handlowych. 
5.4 Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, Administrator Danych może okresowo wysyłać przygotowane przez siebie newslettery na adresy e-mailowe podane przez użytkowników.
6 Informacje przekazywane przez WSO innym podmiotom
6.1 Dane Osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to ko-nieczne w celu spełnienia prośby lub wniosku użytkownika Witryny, z zastrzeże-niem pkt 6.6. niniejszej Polityki Prywatności.
Nasi partnerzy
6.2 WSO zawiera umowy z innymi spółkami (np. deweloperami witryn), które świad-czą pewne usługi na rzecz WSO w celu stworzenia/utrzymania niniejszej Witryny. W niektórych przypadkach partnerzy mogą mieć wgląd do Danych Osobowych, jednakże są umownie zobowiązani do zachowania poufności i korzystania z nich wyłącznie na potrzeby usług świadczonych na rzecz WSO.
6.3 Umowy podpisane z ww. spółkami zabraniają im wykorzystywania informacji udo-stępnionych przez WSO we własnych celach marketingowych lub przekazywania tych informacji innym podmiotom oprócz WSO.
6.4 Administrator Danych zawarł umowę ze spółką świadczą usługi hostingowe, DA-TA Quest, dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych w zakresie koniecznym do świadczenia usług związanych z informacjami wpisywanymi przez użytkowni-ków Witryny w odnośne rubryki formularza (np. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Administrator Danych zamierza przekazywać dane ww. usługodawcy po uzyskaniu ich od użytkowników.
6.5 Spółki hostingowe będą przetwarzać Dane Osobowe użytkowników Witryny na rzecz i w imieniu Administratora Danych a także we wskazanym przez niego za-kresie. Spółki hostingowe będą przetwarzać ww. dane w okresie obowiązywania umowy na usługi hostingowe. Spółki hostingowe są zobowiązane do przestrze-gania wszystkich zasad określonych w niniejszej Polityki Prywatności.
 
Osoby trzecie
6.6 Bez względu na powyższe zasady, WSO może ujawnić Dane Osobowe użytkow-nika odnośnej osobie lub podmiotowi trzeciemu jeżeli spółka WSO będzie do tego zobowiązana zgodnie z przepisami prawa lub jeżeli uzna to za konieczne:
6.6.1 w celu zachowania zgodności z obowiązkami wynikającymi z obowiązują-cego prawa (np. nakaz przeszukania, wezwanie sądu, nakaz sądu);
6.6.2 w celu ochrony praw i mienia Spółki;
6.6.3 w celu analizy zgłoszonych przypadków oszustw, przypadków wysyłania materiałów przez użytkowników posługujących się fałszywym adresem e-mail, lub wysyłania materiałów zawierających treści nękające, groźby lub obraźliwe;
6.6.4 w celu zapobieżenia nieodpowiedniemu lub niedozwolonemu wykorzysty-waniu niniejszej witryny;
6.6.5 w sytuacjach awaryjnych, np. jeżeli w przekonaniu WSO wystąpi lub bę-dzie mogło występować ryzyko fizycznego bezpieczeństwa danej osoby.
7 Zmiany do Polityki prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana i zmieniana. Admini-strator Danych będzie informować użytkownika o wprowadzanych zmianach i terminie ich wejścia w życie. Wszystkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane na Wi-trynie.
8 Korzystanie z plików typu cookie
8.1 Z zastrzeżeniem zgody użytkownika Witryny, Administrator Danych może umieszczać w komputerze użytkownika pewne informacje w postaci plików coo-kie.
8.2 Pliki cookie nie są używane do uzyskiwania jakichkolwiek informacji na temat użytkowników Witryny. Pliki cookie używane przez Witrynę nie przechowują żad-nych Danych Osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Wy-korzystywane są w celu pomocy użytkownikowi w logowaniu (np. zachowują na-zwę użytkownika, kiedy użytkownik się zapisuje lub loguje), zapamiętują niektóre preferencje użytkownika i m.in. pomagają Administratorowi ulepszyć Witrynę. 
8.3 Witryna posługuje się dwoma podstawowymi typami plików cookie: tymczasowy-mi (sesyjnymi) i stałymi. Pliki sesyjne cookie to pliki tymczasowo przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, wyjścia z witryny lub za-mknięcia programu (przeglądarki internetowej). Pliki stałe cookie to pliki tymcza-sowo przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, wyjścia z witryny lub zamknięcia programu (przeglądarki internetowej).
8.4 W wielu przypadkach ustawienia domyślne przeglądarki internetowej umożliwiają przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. W szczegól-ności ustawienia mogą zostać zmienione tak by blokowały automatyczne prze-twarzanie plików cookie, co wymaga zmiany ustawień przeglądarki, lub aby użyt-kownik otrzymywał informację, za każdym razem gdy będą do jego urządzenia przesyłane pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat postępowania z plikami cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki) użytkownika.
8.5 Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, w ustawieniach opro-gramowania zainstalowanego na jego urządzeniu lub poprzez konfigurację usługi - tj. w celu wyłączenia lub ograniczenia plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niemniej jednak, powyższe może doprowadzić do nieprawidłowego działania Witryny lub spowodować brak dostępu do niektórych stron Witryny.
8.6 Na Witrynie wykorzystywane są następujące typy plików cookie:
(a) ściśle niezbędne pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na Witrynie, tj. pliki uwierzytelniające cookie, używane na potrzeby usług wymagających uwierzytelnienia na Witrynie;
(b) pliki cookie zapewniające bezpieczeństwo, tj. używane w celu wykrywania przypadków nadużycia uwierzytelnienia na Witrynie;
(c) monitorujące pliki cookie, pomagające nam zebrać informacje na temat spo-sobu korzystania z poszczególnych stron Witryny;
(d) funkcjonalne pliki cookie, zapamiętujące wybory dokonywane przez użytkow-nika i personalizujące interfejs, np. co do wyboru języka, regionu użytkownika, rozmiaru czcionki, projektu strony, itp.
8.7 Administrator Danych informuje użytkownika, że ograniczenie plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje Witryny.
8.8 Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępnych na stronie http://www.allaboutcookies.org/.
9 Ryzyka związane z korzystaniem z Witryny Internetowej
9.1 Użytkownik powinien przyjąć do wiadomości, że dane wysyłane za pośrednic-twem publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Witryną nie są całkowicie bezpieczne. Administrator Danych nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych w trakcie komunikacji z Witryną. Niemniej jednak, Administrator zapewnia, że podejmie stosowne działania w celu zabezpieczenia przesłanych mu drogą elektroniczną danych, w szczególności Danych Osobowych podanych przez użytkownika w formularzach online.
9.2 Witryna może zawierać linki do witryn lub serwisów osób trzecich, które znajdują się poza kontrolą Administratora Danych. Linki dotyczące osób trzecich mogą być związane z usługami własnymi tych osób trzecich, świadczonymi elektronicznie, i podlegać odmiennym przepisom polityki prywatności, na które Administrator Da-nych nie ma wpływu. 
9.3 W związku z powyższym, Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za treść bezpośrednio lub pośrednio zalinkowaną na niniejszej Witrynie, lub do któ-rych odniesienia niniejsza Witryna zawiera. Wyłączna odpowiedzialność za treść takiej witryny spoczywa na operatorze witryny zalinkowanej lub wspomnianej na niniejszej Witrynie  Administrator Danych usunie linki lub odniesienia do witryn zawierających niezgodne z prawem treści niezwłocznie po powzięciu o tym sto-sownej wiadomości i tak szybko jak to realnie możliwe. 
9.4 Administrator Danych nie odpowiada za posty lub wiadomości publikowane lub wysyłane przez użytkowników forum, publikowane w księdze gości lub na listach mailingowych na niniejszej Witrynie. 
9.5 Niektóre elementy Witryny mogą być w szczególności interesujące dla dzieci, jednakże zamiarem WSO nie jest zbieranie Danych Osobowych osób poniżej 13 roku życia. W przypadku jeżeli okaże się, że spółka WSO pobrała jakiekolwiek Dane Osobowe osób poniżej 13 roku życia, ww. Dane będą niezwłocznie usunię-te.
10 Zmiana kontroli
10.1 W określonych okolicznościach Administrator Danych może podjąć decyzję o sprzedaży całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub majątku lub rozporzą-dzeniu nimi w inny sposób. W takim przypadku Dane Osobowe użytkownika mo-gą zostać przeniesione przez Administratora Danych na rzecz osób trzecich lub im przekazane w ramach planowanej transakcji lub w związku z nią. W takich sy-tuacjach Administrator zapewni, że osoby trzecie zobowiążą się zapewnić odpo-wiedni poziom ochrony Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Witry-ny. Ponadto Administrator Danych poinformuje użytkowników Witryny o ww. oko-licznościach a użytkownicy będą wówczas mieć prawo zażądać usunięcia swoich danych.
11 Kontakt z nami
W razie pytań dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Da-nych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych:
 
Wagon Service Ostróda Sp. z o.o
Ul. 11-go Listopada 26
14-100 Ostróda
Tel: +48 89 642 74 00
Fax: +48 89 646 50 19